Počet položek: 0 0 Kč

zpracování osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost 123KRBY s.r.o., 29300452, se sídlem č.p. 202, 798 04 Určice.

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Vaše osobní údaje používáme pouze pro komunikaci, zpracování dotazů, objednávek a pro marketingové účely. V rámci zpracování objednávky jsou údaje předány třetím stranám, a to poskytovatelům bankovních služeb a dopravci, který tyto údaje potřebuje pro bezproblémové doručení zboží. Tyto údaje jsou i nadále považovány za důvěrné.

Osobní data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Data v žádném případě třetí straně neprodáváme ani jinak neposkytujeme ke komerčnímu využití.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Jako správce a zpracovatel jsme přijmuly nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme? Jméno, příjmení, adresu fakturační, adresu doručovací, telefonní číslo, e-mail. U firmy IČO, DIČ a jestli je plátce DPH. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy a dodání objednaného zboží.

Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem na základě písemné smlouvy ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje poskytujete na neomezenou dobu. Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v plném rozsahu do doby, než požádáte o jejich odstranění. Nejmenovali jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Vaše práva vyplývají zejména z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů. Máte zejména právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení a je-li k takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.